Vedtægter

Vedtægter for Ullerup Køre- og Rideforening

af 11. marts1983

 

 • 1. Navn, hjemsted og formål

 

 1. Foreningens navn er Ullerup Køre- og Rideforening.
 2. Dens hjemsted er Ullerup, 2791 Dragør.
 3. Formålet er at fremme interessen for kørsel med hest og vogn samt afholde kørekonkurrencer, trænings-arrangementer, kurser m.m.

 

 

 • 2. Medlemmer

 

 1. Som medlemmer kan – efter godkendelse af bestyrelsen – hesteinteresserede personer optages. Dog, kun med 2/3 majoritet.
 2. Indmeldelse skal ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen.
 3. Medlemmer hvis optræden kan virke til skade for foreningen, kan af bestyrelsen foreløbig ekskluderes af foreningen
 4. Udmelding skal ske skriftligt til bestyrelsen

 

 • 3. Regnskab

 

 1. Kontingentåret følger kalenderåret
 2. Kontingentet fastsættes af den ordinære generalforsamling. Er kontingentet ikke betalt senest 3 måneder efter forfald, slettes vedkommende som medlem, men kan optages på ny, ved betaling af restancen. Regnskabet revideres af 2 revisorer, som vælges for en 2-årig periode. Hvert år vælges 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted.


 • 4. Bestyrelsen

 

 1. Bestyrelsen består af 10 medlemmer og 1 bestyrelses-suppleant. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2-årig periode. Der afgår hvert år 5 bestyrelsesmedlemmer og 1 bestyrelsessuppleant. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær. I tilfælde af stemmelighed har formanden 2 stemmer.
 2. Bestyrelsen nedsætter et passende antal udvalg, der i øvrigt er selvsupplerende.
 3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsgang. Møder afholdes efter formandens eller 2 andre bestyrelsesmedlemmers bestemmelse. Protokol føres over vedtagne beslutninger.
 4. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen, ud over kontingentfor-pligtelsen.
 5. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.
 6. Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån, af den samlede bestyrelse.


 • 5. Generalforsamling

 

 1. Generalforsamlingen er, inden for vedtægternes fastsatte grænser, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
 2. Medlemmer der er i restance har ikke stemmeret på generalforsamlingen. Medlemmer under 18 år har ikke stemmeret.
 3. Generalforsamlingen afholdes hvert år i årets 1. kvartal og indkaldes pr mail med 14 dages varsel (dog udsendes pr brev til de medlemmer hvor der ikke er oplyst mailadresse)
 4. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før.
 5. Alle sager afgøres ved 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer. Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages. Ved personspørgsmål stemmes skriftligt.
 6. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

.


 • 6. Ordinær generalforsamling

 

På den ordinære generalforsamling afholdes følgende:

 

 1. Valg af dirigent.
 2. Formanden aflægger beretning.
 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Fastlæggelse af kontingent.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.
 7. Valg af revisor og suppleant.
 8. Eventuelt.

 

Indkaldelse sker ved via mail og hjemmeside skriftlig meddelelse 14 dage før til hvert enkelt medlem, og skal indeholde dagsorden og mødested.

 

 • 7. Ekstraordinær generalforsamling

 

     Ekstraordinær generalforsamling afholdes når flertallet i bestyrelsen eller 2/3 af foreningens medlemmer finder det nødvendigt. Indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

 

 

 • 8. Vedtægtsændringer

 

Til ændring af vedtægterne kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

 

 • 9. Foreningens opløsning

 

Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.

 


 • 10. Opløsning

 

I tilfælde af foreningens ophør, tilfalder foreningens ejendomme og midler køre- og ridesportens fremme i Dragør og Tårnby Kommuner.

 

 

Således vedtaget på stiftende generalforsamling 11. marts 1983 og sidst ændret 1.Februar 2018.